از روش های متداول تخریب ساختمان ، تخریب ساختمان با لودر می باشد. تخریب ساختمان با لودر تنها زمانی استفاده می گردد که زمین مورد نظر متروکه بوده و یا ساختمانی در مجاورت آن وجود نداشته باشد و یا اینکه مشکلی برای ساختمان های مجاور بوجود نیاید . در صورتی که بتوان از مصالح ساختمان مجدداً استفاده نمود باید به صورت اصولی تخریب انجام شود. در صورتی که احتمال صدمه دیدن ساختمان های مجاور وجود داشته باشد باید نکات ایمنی را رعایت نمود.